Nápoveda

Súvaha a výsledovka

Súvaha a výsledovka

Pre zjednodušenie odovzdávania informácií od účtovníkov ku klientom sme pripravili dve najčastejšie používané prehľadové zostavy, ktoré vypovedajú o stave spoločnosti - a to súvaha a výsledovka.

Túto funkciu sme sprístupnili pre všetky spoločnosti na testovacie obdobie troch mesiacov, aby mali dostatok času zistiť, či im funkcia pomáha. Funkcia je rovnako prístupná aj pre účtovné spoločnosti a ich klientov, ktorí Účto+ nepoužívajú na digitalizáciu účtovníctva a elektronické odovzdávanie dokladov od klienta k účtovníkovi. 

Viac o tom z ktorých softvérov môžete importovať hlavnú knihu nájdete v Podporované účtovné programy

Súvaha

Súvaha, ktorá sa tiež môže nazývať bilancia, je súpisom všetkých aktív a pasív evidovaných v podvojnom účtovníctve spoločností. Pod aktívami rozumieme súpis všetkého majetku a pod pojmom pasíva rozumieme sumu všetkých záväzkov spoločnosti. V súvahe sa musí súčet všetkých aktív rovnať súčtu všetkých pasív. V priebehu účtovného roka rozdiel predstavuje hospodársky výsledok spoločnosti. Jednotlivé účty v súvahe sú klikateľné a vy si môžete pozrieť, aké doklady figurujú na konkrétnom účte. 

Výsledovka

Výsledovka, tiež nazývaná výkaz ziskov a strát obsahuje informácie o nákladoch a výnosoch spoločnosti. V časti nákladov sa nachádzajú všetky nákladové položky nachádzajúce sa v účtovníctve - ako napríklad prijaté faktúry, bločky a všetky iné náklady, ktoré má spoločnosť zaúčtované. V časti výnosy sa nachádzajú všetky výnosové položky - ako napríklad vystavené faktúry, alebo uzávierky registračnej pokladne. Rozdiel medzi výnosmi a nákladmi potom predstavuje výsledok hospodárenia spoločnosti.